February 6, 2020 21:00 Nikolay Kulikov, Pavel Skornyakov, Makar Novikov
Blanc Restaurant (Moscow, Khokhlovsky lane, 7 build. 5)

February 8, 2020 14:00 Pavel Skornyakov Jazz Duo
JAM Club (Moscow, Sretenka str., 11)

February 14, 2020 21:00 Georgy Garanyan Big Band
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)

February 20, 2020 20:30 Live People Ensemble
Microbe Cafe (Moscow, Pokrovskiy blvd. 6/20)

February 21-23, 2020 Tour in Cyprus

February 28, 2020 20:00 Real Jam
Butman Club (Moscow, Verhnya Radishevskaya str., 21)